Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Infektionsscreening avseende hepatit C erbjuds gravida med tidigare missbruk, pågående eget eller partners missbruk.

Iatrogen smitta kan finnas bland utlandsfödda. Dessa bör frikostigt erbjudas provtagning.
Personer som fått blod eller plasmaprodukter innan 1991 ska erbjudas testning.
Gravida med hepatit C har ökad risk för graviditetshepatos (intrahepatisk cholestas, ICP) under graviditeten. Vid klåda ska provtagning göras enligt riktlinje för hepatos.

Handläggning vid positiv hepatit C

Barnmorskemottagning

  • Läkartid bokas på barnmorskemottagningen.
  • Smittskyddsanmälan ska alltid göras oberoende om det är gjort tidigare. Kan utföras av barnmorska innan läkarbesöket. Ange i anmälan att remiss är skickad till infektionskliniken. Vid HCV-RNA negativt svar behöver ingen smittskyddsanmälan göras.
  • Smittskyddsblad och patientinformation ska ges till den gravida angående smittorisker.
  • Tillfråga den gravida om det finns en pågående läkarkontakt för hepatit C infektion.
  • Gravida som är HCV-RNA negativa vid två provtagningar med 3-6 månaders mellanrum behöver inte följas upp på infektionsklinik eller med antikroppstestning av barnet eftersom de har en utläkt hepatit C.

Viss överföringsrisk till barnet föreligger vid invasiv provtagning i samband med fosterdiagnostik under graviditeten.

Förlossning

Förlossningen kan ske på alla förlossningskliniker med iakttagande av särskilda smittskyddsrutiner. Inga hinder för vaginal förlossning, men med vissa försiktighetsåtgärder för att minska risken för överföring av blodsmitta till barnet. Detta innebär bland annat att man i möjligaste mån undviker att sätta skalpelektrod och att ta skalpblodprov.

Amning

Amning kan ske vid positiv hepatit C. Det finns inga studier som visar att detta ökar risken för överföring.

BVC

Uppföljning av barn till HCV-RNA positiv gravid. I första hand görs antikroppstestning (blodprov anti-HCV) vid 18 månaders ålder. Dessförinnan kan antikroppar från den gravida fortfarande kvarstå hos barnet. Sammantaget är risken för att barnet ska smittas mindre än 5 procent.

Smittskyddsblad

Patientinformation till gravida bärare av hepatit C-virus. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Hepatit C och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Hepatit C - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Remittering

Gravida som har positiv HCV-RNA ska remitteras till Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för information om fortsatt handläggning samt uppföljning av barnet.

Dokumentation

Hepatit C positiv noteras under blodsmitta i journalen. I sammanfattningen skrivs hepatit C positiv (HCV-RNA positiv) samt att informationen ska överföras till BVC som ombesörjer att barnet provtas vid 18 månaders ålder.

Kontakt

Karolinska Universitetssjukhuset

Infektionskliniken Solna 08-517 700 00 (vx)

Infektionskliniken Huddinge 08-585 800 00 (vx)

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2010-10-01
Reviderat: 2016-0630
Gäller tills vidare