Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Under graviditet ses hos cirka 8 procent av alla gravida någon form av blodtrycksstegring och cirka 5 procent insjuknar i preeklampsi (PE). Orsaken till preeklampsi (PE) är okänd men inadekvat implantation och utveckling av placenta är central i etiologin. Generell endotelskada och inflammation ses vid PE och ger symtom från många organsystem. Sjukdomen manifesterar sig efter 20:e graviditetsveckan och den enda bot som finns idag är en förlossning. Blodtrycksmätning är en viktig kontroll och för optimal mätning ska alla blodtryck tas på den gravida sittande, i höger arm. Se riktlinje Blodtrycksmätning under graviditet.

Framförallt drabbas förstföderskor av PE. Unga och äldre kvinnor har en viss riskökning, liksom mörkhyade gravida med afrikanskt ursprung, kvinnor gravida genom assisterad befruktning samt kvinnor med hereditet (förstagradssläkting) för PE.

Måttlig risk har gravida med diabetes, fetma, essentiell hypertoni, njursjukdom och vissa autoimmuna sjukdomar som SLE samt kvinnor gravida med äggdonation.

Hög risk för preeklampsi har gravida med tidigare svår PE, nedsatt njurfunktion, diabetes med kärlkomplikation och kvinnor med antifosfolipidsyndrom.

Definitioner

Graviditetsinducerad hypertoni

Blodtryck ≥ 140 mm Hg systoliskt och ≥ 90 mm Hg diastoliskt, uppmätt vid två tillfällen med minst 4 timmars intervall efter 20 graviditetsveckor.

Lätt/måttlig preeklampsi

Blodtryck ≥ 140/90 och < 160/110 mm Hg (vid två mätningar) samt signifikant proteinuri ≥ 300mg/24 timmar, utan tecken på organ påverkan, efter 20 graviditetsveckor.

Svår preeklampsi

Blodtryck ≥ 160 mm Hg systoliskt och ≥ 110 mm Hg diastoliskt (vid två mätningar) och signifikant proteinuri ≥ 300 mg/24 timmar samt oligouri (500 ml/dygn) eller påverkan på CNS, andning, kraftig värk i epigastriet eller trombocytopeni (100x109/L) eller påverkade leverenzymer (2 ggr över normalvärdet).

HELLP (Hemolysis, Elevated Liver, low Platelets)

Hemolys bestämt med haptoglobin, LD, trombocyter (100x109/L) samt ASAT eller ALAT ≥ 1,2 ukat/L.

Eklampsi

Generella kramper under graviditet, förlossning eller de första veckorna efter förlossning hos patient med preeklampsi som inte kan förklaras av andra orsaker som till exempel epilepsi.

Handläggning av gravida med måttlig/hög risk för PE

Gravida med hög risk för PE ska i tidig graviditet komma till läkare för graviditetsplanering.

Tillskott med folsyra rekommenderas (minst 1 mg/dag), inte bara för att minska risken för neuralrörsdefekter utan även för prevention av PE och avlossning av placentan.

Livsstilsråd vad gäller kost och motion gäller som för alla gravida kvinnor.

Kvinnor med hög risk för preeklampsi (se definition ovan):

  • ska insättas på profylaktisk behandling med lågdos acetylsalicylsyra (Trombyl®) 75 mg 1x1, från graviditetsvecka 12 till och med graviditetsvecka 36, vilket minskar risken för PE med 10-20 procent
  • bör utredas med ultraljud i graviditetsvecka24 med flöde i a umbilicalis, pulsativt index (PI) (notch). Ökat PI i arteria uterinae bilateralt indikerar risk för preeklampsi, tillväxthämning och placentaavlossning
  • behöver tätare kontroller avseende blodtryck, proteinuri och ultraljud för att bedöma fostertillväxt
  • ställningstagande till remittering till Spec.-MVC för vidare handläggning.

Handläggning av graviditetsinducerad hypertoni

Den gravida ska inom en vecka bedömas av läkare på barnmorskemottagningen. Status bedömning av allmäntillstånd, eventuellt ödem, palpera thyroidea, reflexer, hjärta/lungor, BT och puls. Läkaren gör en graviditetsplanering och sjukskriver helt eller delvis.

Utökade kontroller

Kvinnor med nytillkommen hypertoni kontrolleras initialt med BT och u-sticka 2 ggr/vecka.

Ultraljud med tillväxt; efter ultraljudssvar görs planering när nästa tillväxt bör göras.

Kontroll av Hb, TPK, ALAT och Krea på barnmorskemottagning (BMM), upprepas inte om BT är stabilt.

Överväg remiss till Spec.-MVC vid BT ≥150/100 mmHg.

Induktion av förlossningen bör ske senast graviditetsvecka 41.

Handläggning vid preeklampsi

Gravida med BT ≥140/90 mmHg och nytillkommen proteinuri med subjektiva besvär som huvudvärk, illamående, buksmärtor snabbt progredierande ödem kräver individualiserad och snar handläggning med sjukhusvård.

För gravida utan subjektiva besvär vid BT ≥ 140/90 mmHg och ≤ 150/100 mmHg, proteinurin (≥ 2+ på stickan) görs en bedömning av specialist på BMM inom två dagar eller kontakta Spec.-MVC för bedömning.

Gravida med BT ≥ 150/100 mmHg och nytillkommen proteinuri remitteras till Spec.-MVC för bedömning.

Om den gravida går kvar på BMM; ombesörj läkarkontakt som ska ordna med sjukskrivning, ultraljud med tillväxt och graviditetsplanering. Provtagning med Hb, TPK, ALAT, Krea samt BT och u-sticka 2ggr/vecka.

Induktion av förlossningen bör ske senast graviditetsvecka 40.

Blodtrycksbehandling under graviditet

Målblodtryck är <150 mm Hg systoliskt och 80-100 mm Hg diastoliskt. Observera att blodtrycket inte får sänkas för mycket.

Förhöjt blodtryck behandlas i första hand med betablockerare:

Labetalol (Trandate®) 100-400 mg 2-4 ggr dagligen, max 1600 mg/dygn, alternativt pindolol (Viske´n®) 2,5–10 mg 2 ggr dagligen (försiktighet vid astma, AV block II-III).

Betablockerare kan kombineras med en kalciumantagonist:

Nifedepin (Adalat®) 10-30 mg 2-3 ggr dagligen eller depottablett 20-60 mg dagligen alternativt isradipin (Lomir®) 2,5–5,0 mg 2 ggr dagligen (observera att kalciumantagonister inte rekommenderas under första trimestern).

Betablockerare kan kombineras med hydralazin, eller vid behov tillsammans med kalciumantagonist. Dosering med hydralazin (Apresolin®) 25-50 mg 3-4 ggr dagligen.

Uppföljning efter förlossning på BMM

Alla kvinnor med hypertoni/preeklampsi under graviditeten ska ha ett uppföljande samtal på sin barnmorskemottagning efter förlossningen, om det inte skett på Spec.-MVC för kontroll av blodtryck och genomgång av graviditet och förlossning. Erbjud extra stödsamtal. Besöket bör innehålla livsstilsråd om kost och motion eftersom kvinnor som haft graviditetshypertoni och preeklampsi har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Vid svår tidig PE ska en koagulationsutredning göras via Spec.-MVC.

Erbjud samtal med läkare på BMM för vårdplanering inför en eventuell ny graviditet om detta inte skett på Spec.-MVC.

Utfärdat: 2015-02-09
Reviderad: 2018-05-31
Gäller tills vidare.