Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vid inskrivning på barnmorskemottagningen (BMM) erbjuds alla gravida läkarbesök enligt basprogrammet. För gravida med somatisk/psykisk sjukdom eller tidigare komplicerad graviditet/förlossning ska bedömning och vårdplanering utföras av specialistläkare i obstetrik och gynekologi (ob/gyn), för ställningstagande till särskild vårdplanering.

Särskild vårdplanering dokumenteras i MHV 3, kryss markeras också i avsedd ruta i MHV 1. Sjukdomstillstånd som uppstår under graviditeten kan föranleda läkarbesök på BMM alternativt remiss till specialistmödravården (Spec.MVC) eller förlossning.

Planeringsrond

BMM rekommenderas regelbundna planeringsronder med specialistläkare i ob/gyn.
Barnmorskan rapporterar gravida med medicinska riskfaktorer, avvikande anamnes och gravida där problem uppstår under graviditeten som inte direkt kräver läkarbesök eller remiss till Spec.MVC. Hänsyn tas till psykosociala behov.

Under planeringsronderna bedöms anamnes och om basprogrammet kan följas eller om särskild vårdplanering behöver upprättas. Eventuella åtgärder dokumenteras i MHV 3.

Kroniska sjukdomstillstånd

Kroniska sjukdomstillstånd hos gravida som bedöms av specialistläkare i ob/gyn på BMM.

 • njursjukdom
 • kronisk hypertoni
 • kroniska endokrina sjukdomar (till exempel svårinställd thyreoideasjukdom)
 • epilepsi
 • hjärtsjukdom (Spec.MVC Karolinska Solna)
 • inflammatorisk tarmsjukdom
 • celiaki
 • tidigare fetmakirurgi
 • känd kronisk anemi
 • psykisk sjukdom (i anamnes eller pågående) som kan innebära anknytningsproblem eller förlossningsplanering
 • autoimmun sjukdom
 • ärftliga sjukdomar som kan påverka graviditeten
 • HIV (Spec.MVC Karolinska Huddinge)
 • organtransplanterade, svår leversjukdom (Spec.mvc Karolinska Huddinge)
 • annan allvarlig kronisk sjukdom

Övriga tillstånd

Övriga tillstånd hos gravida som bedöms av specialistläkare i ob/gyn på BMM.

 • missbruk/riskbruk (alkohol, >10 cigaretter/dag, andra droger)
 • BMI>35 och BMI <18,5

Obstetriska anamnetiska riskfaktorer

Obstetriska anamnetiska riskfaktorer hos gravida som bedöms av specialistläkare ob/gyn på BMM.

 • preeklampsi
 • graviditetsinducerad hypertoni
 • tillväxthämning
 • IUFD
 • tidigare barn med allvarlig missbildning eller sjukdom (planering av graviditetsövervakning och ställningstagande till invasiv fosterdiagnostik)
 • prematur förlossning/sent missfall
 • ablatio
 • skulderdystoci
 • graviditetsdiabetes
 • immunisering (Spec.MVC Karolinska Huddinge)
 • svår förlossningsupplevelse eller förlossningskomplikation
 • svår primär förlossningsrädsla
 • gravid via äggdonation
 • äldre förstföderska
 • upprepade missfall
 • könsstympade (vid behov av kirurgi skickar barnmorskan direktremiss till AMEL mottagning, SÖS)
 • tromboembolisk sjukdom (ärftlighet och i egna anamnesen)
 • anamnes på ätstörning
 • svår astma som utgör ökad risk för komplikation i samband med förlossning

Tillstånd hos gravida som bedöms av specialistläkare

Tillstånd hos gravida som bedöms av specialistläkare i ob/gyn på BMM alternativ remitteras till Spec.MVC.

 • avvikelser i tidig screening (infektioner, hypertoni, immunisering, anemi, BMI >35 
 • hotande förtidsbörd
 • graviditetsinducerad hypertoni
 • preeklampsi
 • avvikande i SF mätning
 • immuniseringar (Spec.MVC, Karolinska Huddinge)
 • hepatos, mild-måttlig (intrahepatisk gallstas)
 • blödning
 • avvikande ultraljudsfynd (t.ex. flerbörd, placenta previa, missbildningar, myom)
 • önskan om kejsarsnitt och förlossningsplanering: ställningstagande till remiss till Auroramottagning/Spec.mvc
 • nytillkomna sjukdomar som kan påverka graviditet och förlossningsförlopp (till exempel trombos, infektion, misstanke om hjärtsjukdom)

Tillstånd hos gravida som ska remitteras

Tillstånd hos gravida som ska remitteras och bedöms via Spec.MVC/förlossning.

 • manifest typ 1 eller typ 2 diabetes, alternativt kontaktar patienten Spec.mvc i tidig graviditet
 • manifest graviditetsdiabetes (GDM). Nedsatt glukostolerans/kostbehandlad GDM handläggs på BMM/MHV
 • aktiv autoimmun sjukdom (till exempel SLE, svår njursjukdom mm)
 • aktivt missbruk (Rosenlundsmödravårdsteam/Capio Maria)
 • organtransplanterade (Spec.MVC Karolinska Huddinge)
 • ställningstagande till induktion
 • hepatos, svår (intrahepatisk gallstas)
 • tillväxthämning och påverkade flöden (se separat riktlinje)
 • säte/tvärläge: vändningsförsök/förlossningsplanering (se separat riktlinje)
 • TBC, aktiv
 • hjärtsjukdom som påverkar graviditets- och förlossnings-planering (Spec.MVC Karolinska Solna)
 • pågående allvarlig psykisk sjukdom
 • hyperthyreos
 • tecken till allvarlig infektion

Akuta tillstånd hos gravida

Akuta tillstånd hos gravida som ska hänvisas till Spec.MVC/förlossning.

 • fosterarytmi/takykardi/bradykardi
 • minskade fosterrörelser
 • misstanke om IUFD
 • misstänkt vattenavgång
 • akut blödning från och med vecka 22+
 • täta sammandragningar från och med vecka 22+
 • akut intensiv buksmärta (till exempel misstanke om avlossning)
 • trauma mot buken
 • buksmärta med feber från och med vecka 22+
 • preeklampsi, svår och måttlig
 • hypertoni, svårinställd
 • stark misstanke om djup ventrombos
 • tecken till psykotiskt tillstånd
 • uttalad suicidrisk (akut psykiatrisk bedömning)

Remiss till vårdcentral från BMM

Remiss till vårdcentral från BMM för uppföljning post partum (om remiss inte skickats via BB).

 • gestationsdiabetes
 • hypertoni (essentiell och gestationsutlöst)
 • hepatos när levervärden inte normaliserats
 • tyreoideasjukdomar
 • anemi (inklusive B12 brist)

Övriga frågeställningar

Övriga frågeställningar som bör bedömas av specialistläkare i ob/gyn.

 • uppföljning för individuell planering av reproduktiv livsplan efter komplicerad graviditet och/eller förlossning
 • komplicerad preventivmedelsrådgivning
 • bedömning av uttalade bäckenbottenbesvär post partum

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2018-08-07
Gäller tills vidare