Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Patienter som ska hänvisas

Patient med symtom som UVI-besvär, flytningar, buksmärtor ska i första hand hänvisas till vårdcentral, gynekolog eller gynekologisk akutmottagning. Graden av besvär avgör lämplig vårdgivare.

Klamydia

 • Inför spiralinsättning ska klamydiaprov erbjudas, men provsvar behöver inte ha kommit före insättning om inte kliniska misstankar på infektion föreligger.
 • Vid positivt prov, gör alltid en smittskyddsanmälan. Bör helst göras i anslutning till smittspårningen. 
 • Smittspårning kan göras av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen. Den kan också remitteras till Södersjukhuset.

Provtagningsföreskrifter:

 • Det ska ha gått minst sju dagar från smittillfället innan prov tas.
 • Följ respektive laboratories rutiner. Prov från både vagina och urin är optimalt. Om laboratoriet bara tar prov från ett provtagningsställe är vaginalprov att föredra då det har något högre träffsäkerhet än bara urinprov. Viktigt att informera patienten att vaginalpinnen ska vara i vagina 15–30 sekunder och föras runt två varv i cirkelrörelse längs vaginalväggarna innan den läggs i provtagningsröret.
 • Patienten bör inte ha kissat på minst en timme. Viktigt att den första portionen urin sparas i provtagningsmuggen, resten kan patienten kissa i toaletten.
 • Prov bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes. Rectalprov kan patienten ta själv efter instruktion. Kontrollera provtagningsinstruktioner för respektive lab.
 • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk gällande antibiotika.
 • Bevaka provsvar.

Handläggning och behandling vid positivt klamydiaprov

 • Kontakta patienten omgående. Ge patienten muntlig och skriftlig patientinformation med förhållningsregler, se länk nedan.
 • Har patienten med sig ett positivt provsvar från Internetprovtagning (1177 eller Dynamic Code), kan behandling erbjudas utan att nytt prov behöver tas, se länk:
 • Barnmorskan förskriver doxycyklin (T. Doxycyklin® alternativt ett generikum) 100 mg, 10 tabletter. Första dagen tas två tabletter och dag 2–9 en tablett. På receptet anges: Kostnadsfritt enligt smittskyddslagen Interaktion: järn, antacida, läkemedel som påverkar saltsyreproduktionen i magsäcken, kalcium, olika epilepsimediciner, antikoagulantia, alkohol, se nedan:
 • Försiktighet vid behandling med doxycyklin: Fototoxiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering under behandlingstiden och fem dagar efteråt. Patienter som får diarré under behandlingstiden ska hänvisas till husläkare då det finns en liten risk för Clostridium difficile infektion.

Gonorré

 • Prov för Gonorré tas om patienten önskar det, har symtom eller har haft utlandskontakt.
 • Provtagning bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes.
 • Rectalprov kan patienten ta själv efter instruktion. Kontrollera provtagningsinstruktioner för respektive lab.

Handläggning vid positiv gonorréprov

 • Kontakta patienten angående provsvar och ge förhållningsregler nästkommande vardag.
 • Kontakta Sesam mottagning och boka tid:
 • Remiss skickas till Sesam för vidare handläggning ej via Take Care.
 • Gör smittskyddsanmälan.
 • Behandling och smittspårning görs alltid på Sesam mottagningen, se länk:

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium tas inte på barnmorskemottagningarna. Patienten hänvisas till Sesam mottagning vid kvarstående besvär trots negativt prov för klamydia och gonorré.

Hepatit B

Hepatit B tas om patienten önskar, har haft utlandskontakter eller haft ett sexuellt riskbeteende. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagningen. Smittskyddsanmälan görs av provtagande enhet. För mer information se:

Hepatit B

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Hepatit C

Hepatit C tas om patienten önskar, partner har eller har haft ett i.v missbruk eller om patienten fått blodtransfusion i Sverige före 1992 eller utomlands. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagning. För mer information se:

Hepatit C

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.

Syfilis

Syfilis tas om patienten önskar det och efter sexuella kontakter utomlands. Vid genitala sår bör bedömning ske av läkare (gynekolog eller venereolog) och syfilisserologi tas. Observera att uppföljande prov kan behöva tas, eftersom serologin kan vara negativ tidigt i förloppet. Vid positivt prov skickas remiss till:

Gör också en smittskyddsanmälan och ange till vilken mottagning patienten är remitterad, se länk nedan:

Hiv

 • Om patienten önskar hiv-provtagning på preventivmedelsmottagningen är det viktigt att det tas. För att testresultatet ska anses som helt tillförlitligt bör sex veckor ha passerat sedan smittillfället. Dock ger hiv-test oftast antigensvar redan två veckor efter smittotillfället. Om provet tas tidigare än sex veckor ska information ges att ett nytt prov bör tas när sex veckor har passerat, sedan smittillfället.
 • Hiv-test får enligt lag tas anonymt. Provtagande barnmorska ska ta fram ett reservnummer.
 • Vid oro hos patenten, ge information om Noaks Ark tfn 020-78 44 40.
 • Återbesök för provsvar ska erbjudas alla som provtagits men bokas efter individuell riskbedömning och patientens önskemål. Besöket bör bokas efter cirka 10 dagar; helst en förmiddagstid och undvik fredagar. Bokas om möjligt samtidigt som det är läkarmottagning på mottagningen.

Handläggning vid positivt provsvar

 • Vid positivt hiv-svar ska alltid barnmorska och om möjligt läkare lämna besked tillsammans. Finns ingen läkare på mottagningen så kan mödrahälsovårdsöverläkaren alternativt verksamhetschefen kontaktas.
 • Den patientansvariga barnmorskan ska innan besöket, kontakta Infektionsmottagning 2 eller Venhälsan för att boka en tid, helst redan samma dag. Taxiresa ska erbjudas samt att barnmorskan följer med vårdtagaren till sjukhuset.
 • Remiss ska skickas med patienten eller med internposten. På remissen ska anges: Tacksam för fallanmälan, smittspårning samt råd och förhållningsregler till patient.
 • Redan vid besöket på barnmorskemottagning kan patienten få information gällande att ej ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg.
 • Patientansvarig barnmorska ska erbjudas möjlighet till stöd/handledning.

Vid sexuell kontakt med hiv-positiv person

Om hen har haft sexuell kontakt med hiv-positiv partner inom 36 timmar, kan postexpositionsprofylax ges. Personer med välbehandlad hiv-infektion är inte smittsamma. Vid frågor hänvisa patienten direkt till Infektionsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge alternativt till Venhälsan Södersjukhuset.

Kontaktuppgifter

 • Infektionsmottagning 2, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Ring via växeln på 08-585 800 00 och begär jourtelefon sjuksköterska alternativt jourtelefon kurator.
 • Venhälsan, Södersjukhuset på telefon 08-616 39 97 (sjuksköterska) för rådgivning eller tidsbokning.

För mer information:

Hiv

Smittskydd Stockholms information om hiv.


Utfärdat: 2011-09-19
Reviderad: 2019-07-12
Gäller tills vidare