Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Tobak under graviditet har kända risker både för den gravida och fostret. För alla former av tobak är det viktigt att poängtera att det är en stor vinst att minska och/eller sluta med bruket under graviditeten eftersom riskerna då minskar.

Cigaretter och motsvarande

Gravida som röker har en ökad risk för intrauterin tillväxthämning, och intrauterin fosterdöd (IUFD) samt ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Även förekomsten av ektopisk graviditet och missfall är ökad liksom prematurbörd och placenta avlossning.

Snus

Snus ger högre halt av nikotin i blodet än cigaretter och passerar fritt över till fostret. Högre nikotinhalt har påvisats i fostervatten, navelvenblod och bröstmjölk än i samtidigt taget maternellt venöst blod. Kvinnor som snusar har högre risk för att föda prematurt samt att få preeklampsi. Även risken för IUFD är ökad enligt en ny svensk studie.

Vattenpipa och e-cigaretter

Nya tobaksprodukter såsom vattenpipa och E-cigaretter finns i dag på marknaden som vi måste ta hänsyn till och fråga om. Få användare är medvetna om vilka ämnen dessa produkter innehåller och hur de påverkar kroppen och graviditeten.
 • Vattenpipan innehåller nikotin, tjära, kolmonoxid, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen. Enligt WHO kan en röksession på en timme motsvara röken från 100 cigaretter.
 • E-cigaretten marknadsförs som en metod att minska eller sluta röka. Man får välja sina rökvätskor själv och kan dosera själv. I dagsläget saknas produktsäkerhetskontroll och kunskap om riskerna samt saknas det vetenskapliga studier angående värdet som avvänjningsmedel, därför rekommenderas E-cigaretter idag inte av experterna som avvänjningsmetod.

Handläggning

Alla gravida tillfrågas om tobaksbruk vid första besöket hos barnmorskan. Fråga gärna om tobaksbruk i familjen också.

För de gravida som brukar tobak:

 • Använd motiverande samtalsmetodik för att motivera till tobaksfrihet.
 • Informera om tobakens negativa effekter på graviditeten.
 • Informera även om passiv rökning.
 • Informera om att nikotinersättningsmedel inte rekommenderas.
 • Erbjud läkartid om patienten röker> 10 cigaretter eller snusar >10 portioner per dag för ett fördjupat samtal och bedömning om tillväxtultraljud.
 • Journalför tobaksbruk i MHV 1 och i MHV 3 under sökordet "Livsstil".
 • Informera om "Sluta Röka Linjen", vårdguidens app-tjänst "Rökfri" samt eventuella tobaksavvänjare vid närliggande Vårdcentral.
 • Erbjud extrabesök för fortsatta samtal och återkom med fråga om tobaksbruk även senare i graviditeten.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 rekommenderas om patienten röker dagligen, remiss kan skrivas av barnmorska om inte läkare redan gjort det.

Samarbetspartners/remissinstanser att kontakta/informera om vid behov:

Sluta röka linjen

Här finns patientinformationsmaterial att skriva ut på följande språk: svenska, arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska, turkiska. För vårdgivare finns möjlighet att skicka skriftlig hänvisning (remiss). Tel 020-84 00 00

Rökfri

Tjänsten Rökfri riktar sig till personer som vill sluta röka och appen har utvecklats för att öka tillgängligheten till rökavvänjning.

 • Tobaksavvänjare på närliggande vårdcentral

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2010-10-16
Reviderad: 2017- 12-15
Gäller tills vidare.