Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Just nu pågår etableringen av en nationell struktur för kunskapsstyrning i vården i samverkan mellan alla landsting och regioner. Samtidigt ska den regionala kunskapsstyrningen förändras för att bli en integrerad del i den nationella.

Uppdrag psykisk hälsa

Psykisk ohälsa står för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar och år 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen. Det finns ett stort behov av att möta behoven bland invånare med psykiska diagnoser och besvär. Det är bakgrunden till den nationella satsningen "Uppdrag psykisk hälsa" som bland annat ska leda etableringen av sex regionala resurscentrum.

Tillgång till nödvändig kunskap

Syftet med att etablera regionala resurscentrum är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom evidensbaserade insatser på ett likvärdigt sätt. De som möter patienter, klienter och brukare ska ha den kunskap som behövs för att ge rätt bemötande, vård, stöd, behandling och rehabilitering som motsvarar personens behov. Och personen själv ska ha tillgång till nödvändig kunskap för att kunna vara delaktig i beslut.

Resurscentrum Stockholm-Gotland

Projekt Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland är ett delprojekt inom ramen för projekt Kunskapsstyrning region Stockholm-Gotland. Målet är att ta fram förslag på målbild, struktur och organisation för ett resurscentrum i regionen i samverkan med de 26 kommunerna. I ett första steg ska en nulägesanalys tas fram som kommer att ligga till grund för förslaget. En rad workshops ska också arrangeras för att skapa en bred förankring, bland annat med brukarorganisationer, och berörda verksamheter inom kommun, landsting och privata aktörer.