Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Som sjukvårdshuvudman har Region Stockholm ett ansvar för att minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård. Som arbetsgivare har Region Stockholm också ett ansvar för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Vaccination mot mässling

Hälso- och sjukvårdspersonal löper i sitt arbete större exponeringsrisk för mässlingssmitta än ute i samhället i övrigt och bör skyddas mot mässlingen. Region Stockholm har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftning (AFS 2018:4) att vidta förebyggande åtgärder vilket i detta fallet innebär att inventera samt vid behov erbjuda vaccination mot mässling.  

När medarbetare anställs ska de fylla i en hälsodeklaration som bland annat ligger till grund för arbetsgivarens bedömning av vilka vaccin som den anställda behöver beroende på arbetsuppgifter och arbetsplats. Arbetsgivaren ska också identifiera vilka anställda födda 1960–1980 som kan vara oskyddade mot mässling och erbjuda dessa vaccination. Under semestertider när antalet tillfällig personal ökar är det extra viktigt att komma ihåg att säkerställa att all vårdpersonal har fullgott vaccinationsskydd. Vaccinationen genomförs via företagshälsovården eller organiseras i egen regi.

Mässlingsfall kräver smittspårning

Mässlingen är ett luftburet virus och är en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns. Det kan räcka att befinna sig i samma lokal som någon som är sjuk för att själv bli smittad. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer hos små barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Mässlingsfall förekommer regelbundet och varje gång en patient med mässling besökt hälso- och sjukvården ska smittspårning göras för att undvika eller minimera spridning av sjukdomen i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:4 samt HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar. Smittspårning innebär att identifiera smittkällan - av vad/vem personen har blivit smittad, smittvägen - hur personen blivit smittad, vilka andra som kan ha smittats av samma smittkälla samt till vilka smittan kan ha förts vidare. Smittspårning är ett omfattande arbete som försvåras om vårdpersonal saknar vaccinationsskydd.

Läs mer