Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Syftet med det nationella systemet, som etableras med stöd av Sveriges Kommuner och landsting, SKL, är att skapa en vård som är mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv i hela landet. Bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje möte med patienten och uppföljning av resultaten ska bidra till en hälso- och sjukvård i ständig förbättring.

Det nationella systemet består bland annat av tjugofyra programområden och sju samverkansgrupper med representanter från alla regioner. I uppdraget ingår att göra analyser av skillnader i resultat för patienterna och ta fram områden för förbättringsinsatser.

Parallellt med etableringen av det nationella systemet planeras en förändring av strukturen för kunskapsstyrning i region Stockholm-Gotland. Kunskapsstyrningen ska bli mer sammanhållen med tydlig rollfördelning och effektivt samspel mellan nationell, regional och lokal nivå. Den planeras att struktureras på ett liknande sätt som det nationella systemet.

Planerade nationella insatser

De nationella programområdena är som följer.


• Akut vård
• Barn och ungdomars hälsa
• Cancersjukdomar
• Endokrina sjukdomar
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Levnadsvanearbete
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Medicinsk diagnostik
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Psykisk hälsa
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• Reumatiska sjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Tandvård
• Äldres hälsa
• Ögonsjukdomar
• Öron-, näsa- och halssjukdomar
• Nationellt primärvårdsråd

Mer information

Kontaktperson: Björn Wettermark, utredare, avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.
bjorn.wettermark@sll.se, 070-0021 832