Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Barn som far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la är ett ge­men­samt sam­hälls­an­svar. Of­tast får so­ci­al­tjäns­ten kun­skap om så­da­na miss­för­hål­lan­den ge­nom en an­mä­lan. Många yr­kes­grup­per, bland annat personal i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, har an­mäl­nings­skyl­dig­het enligt socialtjänstlagens kap 14 § 1.

Skyldighet att anmäla sin oro

Den som ar­be­tar som vårdgivare i offentligt eller privat driven vård och i sitt yr­ke kom­mer i kon­takt med barn el­ler unga ska ge­nast an­mä­la till socialtjänsten om hen miss­tän­ker att ett barn el­ler ung per­son far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la. Den som har an­mäl­nings­skyl­dig­het kan in­te va­ra ano­nym. An­mä­lan görs till so­ci­al­tjäns­ten i den kom­mun där bar­net bor.

An­mäl­nings­plik­ten är absolut och kan inte delegeras till någon annan. Man anmäler sin oro eller misstanke om att ett barn kan fara illa och behöver inte ha bevis för att är det är så. En så­dan miss­tan­ke kan gäl­la allt från van­vård och vux­nas oför­måga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp.

So­ci­al­sty­rel­sen re­kom­men­de­rar att den som är an­mäl­nings­skyl­dig gör an­mä­lan skrift­ligt om in­te si­tu­a­tio­nen är akut. En akut an­mä­lan per te­le­fon bör se­na­re kompletteras skrift­ligt.

I so­ci­al­tjänst­la­gen finns också, ut­ö­ver an­mäl­nings­skyl­dig­he­ten för per­so­nal, en upp­ma­ning till all­män­he­ten att an­mä­la miss­tan­ke om att ett barn far il­la till so­ci­al­nämn­den.

Kontaktuppgifter för orosanmälan

I Stockholms län finns 26 kommuner inklusive Stockholms stad som har 14 stadsdelsnämnder.

Länkar till stadsdelsförvaltningarna, kommunernas socialkontor, och länets socialjourer finns längst ner på sidan. Där finns kontaktuppgifter för att kunna göra en orosanmälan.

Barn med stor risk att fara illa

Riskfaktorer för barn och unga att fara illa kan grunda sig på miljön, som missbruk, ekonomisk utsatthet eller våld i familj och nätverk. Det kan också vara egen funktionsnedsättning eller förälder med sjukdom eller funktionsnedsättning, bristande skolgång eller eget beteende som begynnande missbruk eller kriminalitet.

Rådgör om du känner dig osäker

Du som har anmälningsplikt  kan in­te va­ra ano­nym när du an­mä­ler oro för ett barn. Du kan däremot rådgöra anonymt med en so­ci­al­sek­re­te­ra­re om ett barn som du miss­tän­ker far il­la. Du kon­tak­tar då so­ci­al­kon­to­ret utan att näm­na ditt namn el­ler per­son­upp­gif­ter för barnet och berättar en­bart om det som oro­ar dig. Du kan också kontakta länets Barnahus.

Detta händer efter en anmälan till socialtjänsten

An­mäl­ning­ar om barn som miss­tänks fa­ra il­la tas emot av so­ci­al­sek­re­te­ra­re i mottagningsgrupperna eller motsvarande funktioner på respektive socialkontor eller socialjourer. En akut skydds­be­döm­ning görs sam­ma dag, inom 24 timmar, som an­mä­lan kom­mer till so­ci­al­kon­to­ret.

En so­ci­al­sek­re­te­ra­re kan kontakta dig per te­le­fon för kom­plet­te­ran­de frå­gor. So­ci­al­sek­re­te­ra­ren tar ställ­ning till vad näs­ta steg blir, be­ro­en­de på in­ne­hål­let i an­mä­lan.

I regel sker en förhandsbedömning av ärendet. Under förhandsbedömningstiden, som får ta högst 14 dagar från inkommen anmälan,  inhämtas mer information kring barnet  eller den unges situation och kontakt tas med de personer/myndigheter som kan ha information om barnet/den unge.

Om det efter förhandsbedömningen fortfarande kvarstår misstanke att barnet/den unge far illa, inleds en  ut­red­ning en­ligt Socialtjänstlagens 11 kap § 1 .

Om ärendet handlar om misstanke om att barnet eller den unge är utsatt för våld eller lever med våld i sin familj, inleder socialtjänsten en utredning direkt. När det handlar om brott mot barn – både att själv vara utsatt eller uppleva våld i familjen - görs en polisanmälan och parallellt med socialtjänstens utredning startar en brottsutredning.

Som anmälare har du rätt att få återkoppling från socialtjänsten på den anmälan du gör. Informationen från socialtjänsten stannar dock vid att en utredning är inledd, pågående och eller avslutad.

Lagen om vård av unga

Om ut­red­ning­en vi­sar att bar­nets häl­sa el­ler ut­veck­ling ris­ke­rar att all­var­ligt ska­das om vård inte ges, och det­ta in­te kan ske fri­vil­ligt, an­sö­ker So­ci­al­nämn­den hos För­valt­nings­rät­ten om vård en­ligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Ibland kan inte rättens beslut avvaktas och då sker ett akut omhändertagande.

Skäl till akut omhändertagande kan vara:

  • fysisk eller psykisk misshandel
  • sexuella övergrepp
  • grava brister i omsorgen
  • något i hemmet innebär stor risk för skada för barnet, till exempel missbruk eller psykisk sjukdom.

Läs mer

Barnhälsovårdens riktlinje

Oro för ett barn

Riktlinjer för handläggning när man känner oro för barn och deras levnadsförhållanden, inklusive anmälningsblankett.

Socialstyrelsen

SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer

Socialstyrelsen om att anmäla till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Behov av stöd på BVC - rapport från HSF

Stöd vid misstanke om att barn far illa

Rapport 2015: Stockholms läns landstings kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.

Kontaktuppgifter

Länkar till webbplatser för:

  • socialkontor vid Stockholms stads stadsdelsnämnder
  • kommunerna i Stockholms län
  • länets socialjourer.

Stadsdelsförvaltningar

Socialkontor i kranskommunerna

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla/Jakobsberg

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna


Sollentuna

Solna

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands-Bro

Upplands-Väsby

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Socialjourer i Stockholms län

 

Stockholms stads socialjour för stadens 14 stadsdelar

Socialjouren Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn)

Socialjouren sydost (Värmdö, Nacka, Tyresö)

Socialjouren nordost (Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker)

Socialjouren nordväst (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby)

Socialjouren Södertälje (Södertjälje, Nykvarn, Salem, Trosa)

 

 

Reviderat av Lotta Lindfors 2 januari 2019