Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

4D Artriter

4D Artriter var ett projekt inom Program 4D. Projektet bestod av flera parallella delprojekt som syftade till att underlätta för patienter med artritsjukdomar i deras möte med vården. Genom kunskapsstöd och e-hälsotjänster ska patienten bli mer delaktig i sin egen vård.

Projektet skulle också bidra till att ge hälso- och sjukvården bättre realtidsinformation om resultatet för patienterna vilket ökar möjligheterna till forskning.

Projektets mål

Övergripande mål i korthet:

  • stärka patientens insyn och delaktighet
  • snabbare kunna omsätta resultatet av forskning till tidig diagnostik och bättre behandlingar
  • bidra till ny forskning och göra Stockholm till ett ledande life science-kluster där vård, forskning och näringsliv utvecklas i nära samspel.

Om Artriter

I Stockholm finns 40 000 invånare med någon form av artritsjukdom och det sker drygt 100 000 vårdkontakter inom reumatologin varje år. För att förhindra permanenta funktionshinder är tidig diagnos viktigt. Trots det finns det många patienter som får vänta länge innan diagnosen ställs och behandling kan påbörjas.

4D Artrit arbetade för att

  • öka graden av förebyggande insatser
  • tidigt hitta invånare med nydebuterad artritsjukdom eller med risk för att utveckla artritsjukdom
  • möjliggöra en fungerande vardag för patienter som redan fått sin diagnos.

Ny akademisk enhet inom reumatologi

I augusti 2016 invigdes en ny akademisk enhet för reumatologisk specialistvård vid Sabbatsbergs sjukhus. Verksamheten vänder sig till patienter med reumatologiska sjukdomar exempelvis artriter, samt patienter med nydebuterade ledbesvär inom Stockholms län.

Vårduppdragets målsättning är att komma i kontakt med patienter i ett tidigare skede, för att snabbare kunna erbjuda rätt vård och behandling. Verksamheten har ett särskilt uppdrag i att utveckla nya arbetssätt och e-hälsolösningar i nära samarbete med patienterna och primärvården samt att knyta forskning och utbildning närmare vården..

Centrum för reumatologi tar emot remisser från den 10 juni 2016.

Verksamhetschef för den nya enheten är överläkare Sofia Ernestam.

Läs mer

Patientens beslutsstöd

Patientens Egen Provhantering, PEP

Patientens Egen Provhantering, PEP, är en webbtjänst på reumatologmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Med PEP kan patienten själv generera förutbestämda remisser och beställa provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. När provanalysen är slutförd får både patient och vårdgivare provsvaren samtidigt.
Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin egen vård och sjukdom. Patienten blir en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling.

Tidigare studier har visat att patienterna känner att de har mer kontroll över sin egen situation, får en ökad känsla av trygghet och säkerhet inom systemet. De får även en ökad förståelse för förhållandet mellan det upplevda tillståndet, beteendet, medicinering och de genererade provsvaren. Inför personlig tilldelning av e-tjänsten görs det alltid en menprövning för att säkerställa att patienten är lämplig för detta arbetssätt.

Nästa steg i utvecklingen när den generiska tjänsten införts i juni 2016 var att införa PEP för andra diagnoser. Avancerad teknisk utveckling pågår för att kunna ge invånare möjlighet att använda tjänsten bredare, till exempel för egenvårdstester med direkt koppling till primärvård och för att kunna integrera tjänsten till olika laboratorier och journalsystem. Därefter kommer arbetet inriktas på att koppla ihop PEP med andra webbtjänster, till exempel patientens egen registrering.

När Vitalis utsåg 2015 års stipendiater fick 4D Artriter delat första pris på 25 000kr för tjänsten Patientens Egen Provhantering, PEP. Samma år tilldelades också PEP MedTech Patientmakt Award.

PER och SRQ

En föregångare bland kunskapsstöd för patienter med reumatisk sjukdom, är Patientens Egen Registrering, PER, som lanserades 2004. PER är en internettjänst där patienten själv registrerar sin upplevda hälsa i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ. På så sätt blir patienten en aktiv medaktör till sin egen vård och behandling.

En vidareutveckling av patientens hälsoplan skedde under 2016. För att även patienter hos privatpraktiserande specialister ska få möjlighet att använda PER finns läsplattor på öppenvårdsmottagningar i Stockholm, såväl på sjukhusen som hos några av de privatpraktiserande specialisterna. Syftet med SRQ är bidra till förbättrad hälsa hos patienter med reumatisk sjukdom.

Vård, behandling och behandlingsresultat följs och utvärderas både regionalt och nationellt. Genom vetenskapliga studier, baserade på registerdata, studeras de reumatiska sjukdomarnas epidemiologi och utveckling, samt effekter av olika diagnostiska och terapeutiska insatser.

Webbtjänsterna Ont i lederna och Ont i ryggen (www.reumatiskt.se)

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har i samarbete med patienter, fysioterapeuter och specialister inom allmänmedicin och reumatologi utvecklat webbtjänsten Ont i lederna. Tjänsten har som målsättning att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom ska få ett kunskapsstöd för att tidigare söka och få rätt vård. Ont i lederna lanserades i början av 2015 och under första året hade cirka 80 000 personer genomfört tjänsten.

Även personer med inflammatorisk ryggsjukdom har ofta en lång väg från symtom till diagnos, därför har även webbtjänsten Ont i ryggen utvecklats. Ont i ryggen lanserades i september 2015 och båda webbtjänsterna finns tillgängliga på 1177 Vårdguiden och på www.reumatiskt.se

Läs mer om tjänsterna här:

Internettjänsten tRAppen

Fysisk aktivitet är viktigt för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos personer med Reumatoid Artrit (RA). tRAppen syftar till att inspirera och underlätta upprätthållandet av vardaglig fysisk aktivitet och därmed förbättra hälsan. Den första versionen av tRAppen lanserades under våren 2016 och blev då tillgänglig för personer med RA i Sverige.

Internettjänsten tRAppen har utvecklats i samarbete med personer med Reumatoid Artrit (RA), forskare, fysioterapeuter, tjänstedesigners och en representant från Reumatikerförbundet. tRAppen används i grupp om 10-15 personer där alla sätter personliga mål och registrerar fysiska aktiviteter samt ger stöd och inspiration till andra deltagare. Egenvårdstjänster, som tRAppen, ger möjlighet för människor som lever med en kronisk sjukdom att ta ökat ansvar för sin egen hälsa. De kan även frigöra sjukvårdsresurser till de som behöver mera stöd och inte klarar av egenvård.

tRAppen är framtagen genom forskning som har utförts på Karolinska Institutet i samarbete med Uppsala universitet, Reumatikerförbundet och företaget Weplus.
Under våren 2016 släpptes den första versionen av mobilapplikationen tRAppen. Den 5 februari samma år försvarade Åsa Revenäs, doktorand vid sektionen för fysioterapi, sin avhandling om tjänsten.

Film om tRAppen:

tRAppen

Film om tRAppen: Digital träningscoach

Vårdens beslutsstöd

Nytt arbetssätt för tidig diagnos

Ett nytt arbetssätt för utredning av patienter med nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom har införts på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att korta väntetiden för kontakt med specialist. Idag kallas patienter med frågeställning om ledgångsreumatism till ett kortare screeningbesök där reumatologen undersöker lederna, kliniskt och med ultraljud. Därefter bokas de med ledinflammationer in på ett nybesök på tidig artrit mottagningen.

En sjuksköterskemottagning är också under uppbyggnad och fler sjuksköterskor utbildas i att utföra ledstatus. Efter utvärdering av projektet, planeras ett bredare införande av fler sjuksköterskemottagningar.

Batchnummer i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

För att öka spårbarhet och möjliggöra rapportering för biologiska läkemedel kan batch nummer, unika nummer för varje portion av biologiska läkemedel som lämnar fabriken, registreras i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ. Det numret kan sedan användas när biverkningar rapporteras i biverkningsmodulen i SRQ.

Värdebaserad hälso- och sjukvård

Värdebaserad hälso- och sjukvård syftar till att förbättra patientens hälsa och upplevelse av vården samt göra vården mer effektiv. Inom projektet 4D Artriter har nya arbetssätt utvecklats som har starkt patientfokus. Patientens vårdprocess kommer att dokumenteras med hjälp av utvecklade så kallade beskrivningssystem. Det innebär att alla vårdkontakter, aktiviteter, hälsoutfallsmått och kostnader sammanställs till ett sammanhållet beskrivningssystem som kan utgöra underlag för ersättning.

Forskningens stöd

Biobanksprover i rutinsjukvård för ökat antal biobanksprover

Biobanksprover i rutinsjukvård är introducerad på samtliga tre sjukhusanknutna reumatologkliniker samt hos privata vårdgivare inom reumatologi i Stockholm. En pop-up-funktion i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, har utvecklats och är nu införd. Resultatet av denna funktion har medfört ett ökat antal patienter som lämnat biobanksprov i SRQ biobank.

Inom reumatologin har läkemedelsbehandlingen förbättrats under de senaste 20 åren. För att ytterligare förbättra forskningen kring behandling för reumatisk sjukdom och rekryteringen av deltagare har en påminnelsefunktion introducerats i SRQ. Påminnelsefunktionen gör vårdgivaren uppmärksam på när en patient uppfyller kriterierna för att inkluderas i en specifik studie.

Kontakt

Sofia Ernestam | överläkare, med dr

Läs mer